Application-Waste Water Treatment Plant


             น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย ที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้ จะทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสีย ได้แก่ น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ

ความจำเป็นที่ต้องมีการบำบัดน้ำ

ในปัจจุบันนี้ได้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันนี้ก็เกิดปัญหามลภาวะมลพิษต่าง ๆ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนแต่ก่อน ซึ่งจำเป็นต้องนำมาบำบัดก่อนนำมาใช้เพื่อการบริโภคอุปโภค โดยวัตถุประสงค์ของการบำบัดน้ำเสียคือ

• เพื่อทำลายตัวการที่ทำให้เกิดโรค

• เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่สามารถนำกลับมาใช้ได้

• เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งความรำคาญที่เกิดขึ้น เช่น กลิ่นของน้ำเสีย

• และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษ

การบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียจะขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย ระดับความสะอาดของน้ำที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น เงินลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับความต้องการและได้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง จึงมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย  อาทิเช่น

เครื่อง UV สำหรับการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในน้ำ

เครื่องวัดคุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่างๆ แบบติดตั้ง Online

เครื่องควบคุมการสั่งจ่ายสารเคมีและการทำงานของปั๊ม

เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำ

สารเคมี polymer ใช้ในการใช้ให้เกิดการจับตัวเป็นตะกอน

ถุงกำจัดตะกอนใช้ในการแยกตะกอนกับน้ำออกจากกัน

เครื่องวัดอัตราการไหล Flow Meter สำหรับวัดตรวจสอบการทำงานของระบบ

เครื่องกรองน้ำแบบดิส เหมาะสำหรับใช้แทนถังกรองทราย มีความละเอียดในการกรองตั้งแต่ 50-500 ไมครอน

เครื่องวัดคุณภาพน้ำพารามิเตอร์ต่างๆ แบบพกพา

ถุงผ่านการฆ่าเชื้อใช้สำหรับเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ