Application-Food and Beverage


ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณา คือ

  • ปลอดการปนเปื้อน (Non – Contamination)
  • ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอันไม่พึงประสงค์ (Prevention of Undesired Bacteria)
  • ติดตั้ง บำรุงรักษาและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่าย (Easy Installation, Maintenance and Replacemen

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันได้มีการประยุกต์นำกระบวนการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติ (Automated Food) ที่นอกจากจะต้องใช้เครื่องจักรแล้วยังรวมถึงระบบ กระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ซอฟต์แวร์สำหรับติดตามผลการทำงานและระบบตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหารซึ่งจะรวมไปถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพและซอฟต์แวร์ติดตามการทำงาน ดังนั้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธภาพในระบบการผลิต อาทิเช่น