Application-Drinking water


น้ำดื่มที่มีคุณภาพดีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ร่างกาย จะต้องเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน  กระบวนการผลิตน้ำดื่มในปัจจุบันมีหลายวิธีและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราได้ดื่มน้ำที่มีคุณภาพมากขึ้น

น้ำดื่มที่ดีมีคุณภาพที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแท้จริงให้แก่ร่างกายนั้น นอกจากต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานแล้ว ยังต้องมีการตรวจวัดค่าต่างๆให้ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านกายภาพและเคมี เช่น

1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.5-8.5 สามารถตรวจวัดด้วยเครื่อง pH meter มีทั้งแบบ
pH meter แบบติดตั้ง online
pH meter แบบพกพา

2.  ค่าความขุ่นไม่เกิน 5 NTU สามารถวัดด้วยเครื่อง Turbidity Meter มีทั้งแบบ
Turbidity Meter แบบติดตั้ง online
Turbidity Meter แบบพกพา

3.  ค่าคลอไรด์ไม่เกิน 200 mg/l ถ้าเกินจะทำปฏิกิริยารวมตัวกับโซเดียม เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์ ทำให้น้ำมีรสเค็มหรือกร่อย สามารถได้ ด้วยเครื่อง Chlorine meter
Chlorine meter แบบติดตั้ง online
Chlorine meter แบบพกพา        > Sensor Technology         > Photometer

4.  ของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid) จะต้องมีค่าไม่เกิน 500 mg/l ถ้ามี TDS  สูงจะเกิดการตกตะกอน เป็นตะกรันในเส้นท่อจ่ายน้ำ หรือสุขภัณฑ์สามารถวัดได้ 2 แบบ
SoliSense แบบติดตั้ง online ใช้วิเคราะห์ Suspended Solids

-TDS Meter แบบพกพา       > Micro 600 Handheld TDS Meter        > Micro 800 Handheld Conductivity/TDS Meter         > TDS Pocket Sensor

5.  ค่าโลหะหนักต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ สามารถวัดได้ 2 แบบ

วัดค่าโลหะหนักแบบติดตั้ง Online

– วัดค่าโลหะหนักแบบพกพา       > Multi-Photometer         > Sensor Technology

6.  ค่าแบคทีเรียและเชื่อโรคอื่นๆในน้ำ

Coliform Testing – ตัวตรวจวัดหา Coliform ในน้ำ

Dipslides- ตัวตรวจวัดหา Bacteria ในน้ำ