Application-Pharmaceutical


ยาและเวชภัณฑ์ เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากยามีบทบาทสําคญในการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นการผลิตยาและเวชภัณฑ์จึงมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาเม็ด โดยปกติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
  2. การผสมยาให้เข้าผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ (Formulation Mixings)
  3. การทำแกรนูลหรือการทำเป็นเม็ดเล็กๆ (Granulations)
  4. การอบแห้ง

ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การผลิตมีความซับซ้อนลดลง  เนื่องจากในกระบวนการผลิตไม่ได้มีเพียงเครื่องจักร แต่ยังมีระบบควบคุมคุณภาพ ซอฟต์แวร์สำหรับติดตามผลการทำงานและระบบตรวจสอบความปลอดภัยต่อผู้ใช้